Verejné obstarávanie

zverejnené 06.08.2013
Vestník č. 152/2013

Rastlinná výroba

Spoločnosť FOOD FARM, s.r.o. hospodári na približne 5800 ha poľnohospodárskej pôdy. Široký sortiment poľnohospodárskych produktov v rastlinnej výrobe tvoria hustosiate obiloviny ( pšenica ozimná, jačmeň jarný ), olejniny (repka ozimná, slnečnica), kukurica a viacročné krmoviny pre potreby živočíšnej výroby. Z rastlinnej výroby má na tržbách najväčší podiel produkcia pšenice ozimnej. Ročná produkcia hustosiatych obilnín predstavuje objem cca 13000 ton, olejnín 2500 t.

V rastlinnej výrobe spoločnosť využíva najmodernejšie stroje a technológie, počnúc od sejby cez dávkovanie živín do pôdy po nasadenie vysokovýkonnej zberovej techniky. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť vysokokvalitnú produkciu rastlinných komodít s dôrazom na dodržiavanie technologických, výrobných postupov a noriem podľa platnej legislatívy – správnej farmárskej praxe.

Najdôležitejší odberatelia a dodávatelia:

Osivá:
Sempol (www.sempol.sk)
KWS, kukurice (www.kws.sk)
Hnojivá:
Agropodnik (www.agptt.sk)
Olejniny:
Palma (www.palma.sk)
Interagros Levice
Jačmeň:
Heineken Sladovne (www.heineken.sk)
Tatranská sladovňa, Topvar (www.topvar.sk)
Lycos Trnava (www.lycos-malt.sk)
Pšenica:
Mlyn Sládkovičovo (www.mlynsladkovicovo.sk)
Mlyn Trenčan